اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره: جواد مهربان

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره: روزبه کوشکی

عضو هیئت مدیره و مدیر بهره برداری: سید مهدی حسینی