گاو شیری

گاو شیری

در این مجموعه بیست و شش سالن گاو شیری با ظرفیت چهار هزار فری استال که از این تعداد هیجده سالن فعال و هشت سالن به صورت نیمه فعال می باشد، چهار سالن جهت گاوهای خشک با ظرفیت سیصد رأس یک سالن جهت معاینات مامایی و تست های آبستنی و عملیات سم چینی و یک سالن جهت نگهداری از دام های بیمار طراحی شده است در این بخش گاوهای شیروار بر حسب تعداد شکم زایمان کرده، تولید شیر و وضعیت بدنی (BCS) تقسیم و در سالن های مجزا قرار می گیرند.

salon shiri11

در این واحد روزانه سه وعده خوراک توزیع می شود. بستر فری استال گاوها روزانه با ماسه شارژ شده و در هر وعده گندزدایی و کودروبی انجام می گیرد. سیستم خنک کننده سالن ها فن و مه پاش بوده که دمای مناسبی را در تابستان مهیا می کند. عملیات فحل یابی، تلقیح مصنوعی، تست های آبستنی، معاینات مامایی، بیماریابی و معاینات داخلی و تزریقات، شیردوشی، مراقبت از پستان و اجرای برنامه های کنترلی و پیشگیرانه ورم پستان، عملیات خشکی دام ها در دو ماه آخر آبستنی، رکورد گیری ماهانه تولید و همچنین ارسال نمونه شیر به آزمایشگاه و آنالیز شیر، توزیع خوراک و نظافت آخور و آبخوری ها، بررسی روزانه روند تولید شیر و وضعیت بدنی دام ها، ثبت اسکور مدفوع دام، ثبت اسکور تمیزی پستان دام و ثبت ماهانه اسکور حرکتی دام و آنالیز آماری تمام مراحل فوق گوشه ای از تلاش سایر همکاران و تیم دامپروری در این واحد می باشد.